Telefon: : +420 56 721 32 54

Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou

    Home / Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou

Ceník výkonů nehrazených pojišťovnou

Platnost od 1. 1. 2022

Vyšetření pro řidičský průkaz, ověření zdravotní způsobilosti držitelů řidičských
oprávnění
400,-- Kč
Vyšetření na žádost soudu k soudnímu řízení, vyšetření a zpráva pro Policii
v případě úrazu, napadení, vyšetření pro vojenskou správu na žádost pacienta
400,-- Kč
Klinické vyšetření na množství alkoholu, odběr krve, sepsání protokolu400,-- Kč
Vyšetření na žádost pacienta (u dětí na žádost rodičů), častější než podle
Zdravotního řádu, předoperační vyšetření před interrupcí (na vlastní žádost)
400,-- Kč
Vyšetření při pracovních a soukromých cestách do zahraničí, pro léčení
v zahraničí, které si pacient hradí sám
400,-- Kč
Vyšetření pro lázeňskou péči na vlastní žádost (samoplátce) sepsání Návrhu ...400,-- Kč
Vyšetření pro povolení držení a nošení střelných zbraní (zbrojní pas)400,-- Kč
Potvrzení pro přijetí do učilišť, středních a vysokých škol
- s prohlídkou400,-- Kč
- bez prohlídky100,-- Kč
Vyšetření pro sportovní organizace, sport. a zotavovací akce
- s prohlídkou400,-- Kč
- bez prohlídky100,-- Kč
Vyšetření k vydání profesních průkazů (svářečský, elektro apod.)150,-- Kč
Vyšetření k vydání zdravotního průkazu150,-- Kč
Očkování na vlastní žádost (bez ceny vakcíny), potvrzení 150,-- Kč
Očkování na vlastní žádost v rámci jiného vyšetření (bez ceny vakcíny)50,-- Kč
Vyšetření a sepsání tiskopisu pro úrazovou pojišťovnu (Oznámení úrazu)150,-- Kč
Vypracování posudku dle vyhl. 32/65 Sb. o pracovních úrazech (bolestné)
a ztížení společenského uplatnění (trvalé následky)
150,-- Kč
Administrativní úkon v zájmu pacienta (školka, jesle, dětský tábor, duplikát
očkovacího průkazu apod.)
100,-- Kč
Vstupní a výstupní vyšetření do zaměstnání450,-- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace300,-- Kč
Kopie 1 strany ze zdravotní dokumentace 5,-- Kč